form script <--> St.Mary's Jacobite Syrian Orthodox Church Mucat

Church Choir

Rev.Fr. ALEYAS KANDOTHARACKAL ABRAHAM

Vicar

Mr. Shibu Raju

Choir Head

Anu Sibi

singer

Deepa Jogins

singer

Rekha Bindosh

singer

Geethu Emil

singer

Meeval Bindosh

singer

Leona Jogins

singer

Diya Reji

singer

Bisma Baby

singer

Annu Ajo

singer

Andrea Moncy

singer

Rezmin Geordi

singer

Elena Elizabeth Eldhose

singer

Sijil Siju Varkey

singer

Shiby Binoj

singer
-->